เปิดมุมมอง Data Scientist ลดเหลื่อมล้ำในไทย

คุย Podcast กับ “อ.จรัล งามวิโรจน์เจริญ” Data Scientist คนไทยผู้เคยทำงานให้รัฐบาลสหรัฐฯ สู่แรงบันดาลใจ ใช้ Data เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในไทย

อ.จรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab เล่าถึงเส้นทางการใช้ Data ในสหรัฐ และมองมายังไทย พร้อม”ตั้งคำถาม” ที่สำคัญต่อข้อมูลที่หน่วยงานรัฐของไทยจัดเก็บทุกวันนี้

ep.1 นี้อ.จรัล ได้ชี้ให้เห็นว่าเพราะเมืองไทยเราไม่ค่อยเอาข้อมูลมาเป็นพยานหลักฐานในการพูด เราชอบใช้ Drama Driven Society มากกว่า Data Driven Society

แต่เมื่อประเทศไทยไม่ค่อยใช้ Data มาพัฒนาขับเคลื่อนหรือบริหารจัดการข้อมูล ผลโดมิโนเชิงนโยบายหลายอย่างจึงเริ่มบอกภาพการป่วยไข้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของประเทศหลายด้านที่มักไม่ได้อยู่บนข้อมูลที่มีการจัดเก็บที่ดีเพียงพอ

การประเมิน KPI จึงไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างเต็มรูปแบบเป็นรูปธรรม รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ ก็ยิ่งยากไปถึงฝั่งฝัน

วันนี้เราจึงยังไม่มีคำตอบว่า ระหว่างดัชนี “ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH)แบบภูฎาน  ” กับ “ดัชนีค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI Coefficient) ที่สภาพัฒน์ยึดถือ” หรือ ดัชนีความมั่งคั่ง อย่างไหนจะเป็นดัชนีที่อธิบายคนรวย คนจน ของประเทศไทยในวันนี้ได้ดีที่สุด…

ย้อนดูอันดับ Open Data หรือ Data Gov ของไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จากเกือบ 100 ประเทศ ยิ่งทำให้รู้ว่าทุกภาคส่วนต้องเร่งทำงาน

Data เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น สร้างความโปร่งใส จึงจำเป็นต้องใช้แรงใจ พลังจากทุกภาคส่วน ช่วยกัน “ลงมือทำ”

การคุย Podcast กับ อ.จรัล ครั้งนี้ จึงทำให้ได้รับแรงบันดาลใจในชีวิตคนข่าวได้อีกมาก

คลิกฟัง Podcast ได้ที่

Soundclound

https://soundcloud.com/pptvnews/adept-news-ep1-data-scientist

Spotify

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s